Thursday, February 28, 2013

برچسب نافرمانی مدنیدر میان شوخی و جدی!
انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی!
ظاهرا منطق "اصلاح طلبان" این است که اگر در "انتخابات" شرکت کنم وجود دارم  و گرنه نیستم!

هرچه که به زمان انتصابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم ، سودای  شرکت در این نمایش درمیان اصلاح طلبان جان بیشتری می گیرد. وسوسه حضورمجدد در قدرت ولو پرسه زدن در حاشیه آن، یکدم گریبان رانده شدگان از قدرت را رها نمی کند. و این درحالی است که حاکمیت  با اعلام علنی مهندسی انتخابات، یا به زبان آدمیزاد تقلب، تردیدی باقی نگذاشته است که به هیچ وجه  قصد شوخی با "انتخابات" را ندارد. او از انفجار بمب انتخاباتی سال 88 در دستان خود، درس های لازم را برای حفظ بساط استبداد تا واپسین لحظاتی که رمق در تن دارد آموخته است، اما اصلاح طلبان چه؟!.

Tuesday, February 19, 2013

جهت برافراشتن بادبان هابادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟
خامنه ای وضعیت کشور را درسال 88 به میدانی غبارآلود و زایل کننده بصیرت تشبیه کرده بود. هم او در نشست اخیرو  درونی سه قوه  وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را چنین توصیف کرده است: هم چون حرکت یک تریلی ( و یا کامیون ) در جاده ای یخ بندان ، مه آلود و طوفانی که نه می تواند ترمزبکند  و نه سبقت بگیرد!

Friday, February 08, 2013

یگ گفتگو و دو رویکرد در برابراتحادیه هانگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!


در برخورد با جایگاه اتحادیه های کارگری در تشکل طبقه کارگر، ماهیت اتحادیه ها و نحوه برخورد با آن  از دیرباز دو رویکرد درمیان چپ های ایران و البته درسطح جهان وجود داشته است. برشی از گفنگو و پرسش های  شالگونی با سم گندین*(از فعالین سرشناس جنبش کارگری و از ویراستاران نشریه سوسیالیست رجیستر) نمونه بارزی از این دو رویکرداست. در نوشته حاضر نگاهی داریم به فرازهائی از این گفتگو و تمایز دو رویکرد.