Sunday, April 30, 2017

جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!

 جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم سوزان و مهاجم!
 بزرگترین چالش پیشاروی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری چیست؟. مهم ترین مساله ای که اکنون در برابرکارگران جهان مطرح است، همانا بحران های عظیمی است که جهان از ِقبل جهانی سازی سرمایه داری با آن مواجه شده است. این بحران ها در عین حال موجب جدال شدیدی بین فراکسیون های  مختلف بورژوازی شده که هرکدام سعی می کنند سکان قدرت را بدست گرفته و سیاست های خود را در مقابله با بحران ها و خروج سرمایه داری از آن دیکته کنند و هرکدام برای موفقیت خود مسابقه بزرگی را برای جلب کارگران و تهیدستان جامعه به سوی کمپ خود شروع کرده اند و البته با این کارخود برتشتت هرچه بیشترصفوف کارگران و تهیدستان افزوده و مانع از شکل گیری یک قطب مستقل و نیرومندجهانی در برابرکلیت نظام سرمایه داری می گردند. 

Sunday, April 23, 2017

انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت

!انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت
 نظام سرمایه داری چنان دستخوش بحران های عدیده است که بدلیل نارضایتی گسترده و بی اعتبارشدن نظام سیاسی سیستم، خواست های ساختارشکنانه درسطح وسیع و جدی مطرح شده است. در آمریکا هم چنین بود و بالاآمدن ترامپ محصول سوارشدن بر این موج نارضایتی بود. در اروپا و مشخصا اکنون در فرانسه هم از مهمترین ویژگی های بحران بی اعتبارشدن احزاب سنتی و متعارف و اصلی چون حزب سوسیالیست و جمهوری خواهان راست است که بطورسنتی و به تناوب عرصه    

Saturday, April 15, 2017

ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر

ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!
معلوم شد که حمید بقائی، همانطور که ادا و اطواراحمدی نژاد نشان می داد جزنسخه بدلی او نبوده است. او که بطورسربسته در سخنرانی قبلی خود هم  گفته بود که برنامه هائی برای جلوگیری از حذف بقائی توسط شورای نگهبان دارد؛ بهنگام نام نویسی مشترکشان در سخنانی تلویحا تهدیدآمیز ادعا کرد که حضورش در انتخابات به منظورهموارساختن عبوربقائی از دباغ خانه شورای نگهبان است و گرنه هم چنان اخلاقا خود را وفادار به قولی که به خامنه ای داده است می داند! ( البته در این که او مثل دیگرکارگزاران سیستم و بیش از آن ها مجسمه اخلاق و صداقت است کسی تردیدی ندارد!). اما این ادعا، حتی اگر واقعیت هم داشته باشد، بدلیل رابطه این همانی که بین او و بدلش برقراراست، توفیری در اصل قضیه نمی دهد. مشاعی گفته بود که بقائی شبیه ترین فرد به احمدی نژاد است. یک روح در دوبدن. یعنی این که اگر بفرض بقائی هم بتواند از گذردباخانه نظام  بگذرد و حتی به ریاست جمهوری هم برسد، در حقیقت جز جلوس روح احمدی نژاد و نقش سایه او بر درو دیوارکاخ پاستور نخواهد بود. با این همه احمدی نژاد با رصدکردن لحظه به لحظه اوضاع جوی سیاست و با رقص سایه های خود هر لحظه می تواند به رنگ و رخساری دیگردرآید.

Sunday, April 09, 2017

رئیسی و قماربزرگ رژیم

رئیسی و قماربزرگ رژیم!
بالاخره پس از مدتی کشاکش پشت پرده رئیسی بطوررسمی و مستقل از جمنا و جریان های اصول گرا و برفرازتشکل های آن ها- آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام داشت. او بدون تردید با چراغ سبزخامنه ای و حمایت فعال سپاه، جامعتین و حتی مصباح یزدی و خلاصه هسته سفت قدرت به میدان آمده است. باین ترتیب:

Friday, April 07, 2017

باید اتفاقی بیفتد

!باید اتفاقی بیفتد
نشانه ها بقدرکافی روشن اند: انتقال داوری و اتخاذتصمیم های خطیر به بیرون از سازمان ملل حتی اگر مربوط به جنگ و  کاربردسلاح گرم باشد. تصمیم رهبریک ابرقدرت مفتخر به ژاندارمی جهان  که چیزی باید اتفاق بیفتد و بلافاصله می افتد. حمله یک جانبه به تنبیه هرکسی که او شخصا مقصربداند و سپس دعوت از کشورهای متمدن برای پیوستن به رهبری او.  و لبیک گفتن فوری آلمان و فرانسه و انگلیس و ترکیه ...در سوی مقابل لغوتوافق هماهنگی پروازهای روسیه و آمریکا از جانب  مسکو و.....  رواج یک جانبه گری و چرخش های لحظه ای و تصمیمات خلق الساعه و بعضا صدوهشتاد درجه متفاوت  به دیروز به چه سمتی می رود؟   

Wednesday, April 05, 2017

اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

!اصول گرایان و دوپینگ سیاسی با یک آیت اله بادکرده

پایگاه سیاسی و اجتماعی اصول گرایان چنان چندتکه و متلاشی شده استُ‌ که می توان از بحران پایگاه اجتماعی-سیاسی آن ها سخن گفت. از این رو برای جمع وجورکردن خود به نوکرامام هشتم متوسل شده اند که مگر  حضرتش عنایت فرماید

Monday, April 03, 2017