Sunday, December 15, 2019

در برنامه چشم اندازاین هفته، باره جنبش وقیام

در برنامه چشم اندازاین هفته، باره جنبش وقیام آبان، جنبش گرسنگان و محرومان ومساله شعار آزادی و نان ، رویکردها به مساله رهبری و جنبش ،طبقه متوسط ، قیام وجنبش اجتماعی ، رویکردهای استمرارگرایان واصلاح طلبان (موسوی ، کروبی ، خاتمی ، ...) به این جنبش ، رویکردهای حکومتی به جنایت سازمانیافته علیه قربانیان، سکوت وانکار و سانسور ودروغ در باره ابعاد کشتار، ودلایل و عوامل دخیل در این رابطه و...را مورد بررسی و تحلیل قرار قرار می گیرد. 

معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم


معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!


۱- پیروزی محافظه کاران در انتخابات زودهنگامی که برای برون شداز فلج شدگی حزب حاکم بدلیل بن بست بوجودآمده حول برگزیت و ناشی از شکاف های درونی طبقه سیاسی حاکم بر کشور صورت گرفت، البته چندان هم غیرمترقبه نبود و نظرسنجی های معتبر،  هم آن را و هم شکست بزرگی را که در کمین حزب کارگر قرارداشت پیش بینی کرده بودند.

Wednesday, December 11, 2019


شخصیت سازی وتلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها


یکی از شگردهای شناخته شده بورژوازی و نظام های هرمی و سلسه مراتبی، چهره سازی و بازنمائی جنبش ها در قالب شخصیت ها و رهبران و نمادها و نهادینه کردن آن ها در این یا آن فرد و جریان و ساختارهای سلسه مراتبی است تا از این طریق بهتربتوان جنبش ها را کنترل کرد و آن را به زمین بازی خودکشاند. 

Sunday, December 01, 2019

سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »


سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »
به بهانه ورودمیرحسین موسوی به عرصه عمومی:
خیزش بزرگ مردم  ایران بویژه به حرکت درآمدن گسل های بزرگ به حاشیه رانده شدگان با وجودسرکوب بسیارخشن و بیرحمانه، اما بطوراجتناب ناپذیر نمی توانست با پی آمدهای مهمی همراه نباشد که بتدریج خود را در عرصه های گوناگونی نشان می دهد.