Wednesday, May 31, 2017

نقدی کوتاه برنوشته آقای محمدرضا نیکفرتحت عنوان انتخابات -ملاحظات و تآملات

 نقدی کوتاه برنوشته آقای محمدرضا نیکفرتحت عنوان انتخابات -ملاحظات و تآملات 
نوشته حاوی نکات جالبی است که با بسیاری از آن ها می توان موافق بود. اما نحوه ورودایشان به مساله تحریم و یا تمرکزتقریبا 
یک جانبه بر وضعیت خرد و... به گمانم حالی از اشکال نیست و نیازمندبحث و گفتگواست

نقدی کوتاه برنوشته آقای محمدرضا نیکفرتحت عنوان انتخابات -ملاحظات و تآملات
 نوشته حاوی نکات جالبی است که با بسیاری از آن ها می توان موافق بود. اما نحوه ورودایشان به مساله تحریم و یا تمرکزتقریبا یک جانبه بر وضعیت خرد و... به گمانم حالی از اشکال نیست و نیازمندبحث و گفتگواست

Monday, May 29, 2017

دیدارسران هفت کشوربزرگ سرمایه داری و افزیش شکاف ها

دیدارسران هفت کشوربزرگ سرمایه داری و افزیش شکاف ها:
دیدارسران ۷ هفت کشور، شکاف های درونی نظام سرمایه داری را پیرامون تجارت آزاد و چندجانبه گرائی در برابرحمایت گرايی و یک جانبه گرائی، بحران محیط زیست و پیمان پاریس، بحران مهاجرات و البته رقابت بر سرهژمونی جهان سرمایه داری و....بیش از پیش آشکارترکرد.

Thursday, May 25, 2017

نقدی کوتاه بر یک نوشته پیرامون انتخابات رژیم

  1. نقدی کوتاه بر یک نوشته پیرامون انتخابات رژیم 
  2. نکاتی چند درموردنوشته خوب و البته چالش برانگیز دوست عزیزمرتضی محمدی تحت عنوان انتخابات عرصه مبارزه؟
  3. می نویسد که جبهه اپوزیسیون با این سوال سمج درگیراست  که آیا مردم دستخوش یک توهم اند یا درگیر یک مبارزه جدی؟ آیا مردم بازیچه یک فریبکاری بزرگ شده اند یا مناسب ترین و زیرکانه ترین راه اسقاط "نظام" را آغاز کرده اند؟ گیج سری و ندانم کاری ما الترناتیوهای "نظام" از این جا ناشی می شود که برای این سوال خود پاسخ روشنی نداریم و...*.     

Friday, May 19, 2017

چه باک

چه باک!
جناح حاکم سوگندخورده بود که هیچگاه اجازه ندهد که قدرت مجریه و مقننه و شوراها همزمان دست جناح رقیب بیفتد. با این همه این آن چیزی ا ست که باحتمال زیاد رخ خواهد داد و بیانگرچندنکته مهم است:

Thursday, May 18, 2017

آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟

انتخابات و چندنکته تلگرافی!:
آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟
 الف-بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش توسط محذوفین و کسانی که صدا و سخنگوئی در این "انتخابات" ندارند،‌عدم شرکت (یا تحریم) است. با این همه همین حق هم توسط اصلاح طلبان عملا موردانکارقرارمی گیرد. چنان که با بسیج تمامی نیرو و امکانات دولتی و غیردولتی و داخل و خارج علیه آن بسیج شده اند.

Wednesday, May 17, 2017

اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه انتخابات

اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به آخرین تحولات صحنه "انتخابات"
درنظرگر فتن ماهیت طبقاتی و واقعی بحران برای درک ماهیت منازعات و شعارها از اهمیت زیادی برخورداراست. در ایران سنتا دولت همه کاره بوده است و در نظام اسلامی برابعادآن بسی هم افزوده شده است. این یعنی آنکه دولت که بخش عمده ثروت ها و تولیدات و اقتصادیات کشور را در یدکنترل خود دارد یعنی سرمایه داری دولتی -بوروکراتیک حرف نخست را می زند و همه لایه ها و واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و همه لاشخورها به نحوی از انحا در ارتباط با رانت قدرت و ثروت قراردارند و گرنه کلاهشان پس معرکه است.

Tuesday, May 16, 2017

دو قطبی شدن فضای انتخاباتی و افزایش احتمال شکست اصول گرایان

دو قطبی شدن فضای انتخاباتی و افزایش احتمال شکست اصول گرایان
با دوقطبی شدن فضای انتخاباتی احتمالا تکلیف آن-اگر اقدامی غیرعادی صورت نگیرد- درهمان مرحله اول با شکست سنگین اصول گرایان رقم بخورد.

Monday, May 15, 2017

مناظره تقی روزبه و رضاعلیجانی پیرامون انتخابات

 مناظره تقی روزبه و رضاعلیجانی پیرامون انتخابات
در این مناظره حول معنای انتخابات درجمهوری اسلامی، نسبت رای دادن با   رفرم و دموکراتیزاسیون و جامعه مدنی و جنبش مطالباتی موردبحث و مناقشه قرارمی گیرد... هم چنین صف آرائی های جامعه پیرامون این موضوع و کنش معطوف به جامعه یا به قدرت از دیگرمناقشات این مناظره است....
http://radiohambastegi.se/sounds/t.rozbeh.r.alijani_entekhabat170513.mp3

Sunday, May 14, 2017

اندرمعنای کنشی به نام رآی دادن


اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
در خلال مناظره ای* حول انتخابات و بحث حول کنش «تحریم» و شرکت، پیشنهادمن این بود که بهتراست بجای واژه تحریم که واژه سنتی-مذهبی و ایدئولوژیک است از مفهوم مشارکت و عدم مشارکت در بازتولیدسیستم صحبت کنیم که اولا ارجاع آن به کنش مقاومت موجود در بخش هائی از جامعه است و ثانیا معطوف به رابطه بین مشارکت جامعه و فرسودگی و یا بازسازی قدرت از سوی دیگراست. در چنین حالتی بارسلبی و اثباتی مشارکت و عدم مشارکت هرکدام شفاف ترمطرح می شوند.

Tuesday, May 02, 2017

پارادوکس سونامی خرده رویدادها و داشتن درکی روشن از مسیرحرک

!پارادوکس سونامی خرده رویدادها و داشتن درکی روشن از مسیرحرک

اکنون اوضاع جهان یعنی آن کلی که هم چون ظروف مرتبطه همه را در برمی گیرد چنان آشفته و بحرانی است که تمرکز یک جانبه و غرق شدن در جزئیات و مسائل خرد و ریزاز جمله در همین فیسبوک و دیگررسانه ها چنان است که مانع از دیدن 
واقعیت های بزرگ و حقایق کلان و سرنوشت سازمی شوند و یا آن را کمرنگ و هم ارزآن رویدادهای جاری می کند که تولید
   و انتشارروزانه آن سر به تریلیون ها می زند