Sunday, December 22, 2013

شنود و سخنان جنجال برانگیزحجاریان

 :گذر و نظر

نگاهی به دوچالش!

خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه مشرق نوشته است شنود خاتمی وقت تلف کردن است. تنها نگاه به او کافی است!.
اگرکل این گزارش را بخوانید، خواهید دید کسی که مأمورتنظیم این یادداشت شده است، حتی نتوانسته اصل وجودشنود را که این روزها با علنی شدن اعتراض ها، پژواک بیشتری پیداکرده است تکذیب کند و تنها به فرا افکنی و سیاست روکم کنی پرداخته است.

Wednesday, December 18, 2013

!وقتی پاپ هم "مارکسیست" می شود

دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! 
سرمایه داری با چهره عریان و نئولیبرالیستی،  پاپ را هم خشمگین ساخته است!
اخیرا پاپ فرانسیس رهبرکاتولیک های جهان  از سوی محافظه کاران آمریکائی و از جمله حریان تی پارتی به داشتن افکارخالص مارکسیستی و ضدیت با سرمایه داری متهم شده است.

Saturday, December 14, 2013

!نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری بربستر نقدیک سندکارگری


نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری
 بر بسترنقدیک سند کارگری* 
نفس داشتن حساسیت به تحولات ایران و جهان توسط بخشی از مدافعان و فعالان کارگری و استقبال از نقد آن  بی تردید امربجائی و در راستای ضرورت انجام بحث و گفتگو  پیرامون اوضاع داخلی و بین المللی در میان کارگران و فعالان چپ است  تا با ارزیابی هرچه دقیق تر و یافتن نقاط اشتراک در میان کارگران و فعالان کارگری زمینه انجام کنش ها و اقدامات مشترک فراهم تر شود. اما آنچه که در این میان توسط سند راهبردی کانون مدافعان حقوق کارگر پیشنهادمی شود از کاستی هائی در رنج است که نوشته حاضر به  مهم ترین آن ها پرداخته  است:

Sunday, December 08, 2013

!شانزده آذر و رویش جوانه ها

16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی

16 آذرامسال درحال و هوای دیگری برگزارشد. جنبش دانشجوئی باردیگرهم چون مرغی که از خاکسترخود می روید، باردیگرنشانه هائی از رویش و حیات مجدد خود را  بروزداده و چه خوب که جنبش دانشجوئی رویش نوین خود را به مناسبت بزرگذاشت سنت مبارزاتی درخشان خود علیه استبداد و آزادی و سلطه طلبی قدرت های نو استعماری متحق می کند.

Sunday, December 01, 2013

!گزارش و 5 چالش

نگاهی به گزارش صدروزه دولت و 5 چالش پیشاروی آن
گزارش روحانی پیرامون بیلان صد روزاول دولت خود بردو رکن اصلی استواربود: نخست توافق هسته ای موقتی که در دقیقه 90 با شش قدرت جهانی پیرامون پروژه هسته ای به سرانجام رسید؛ و دیگری ویرانه ای که او از دولت قبلی تحویل گرفت.