Tuesday, December 28, 2010


ماشین اعدام راباید ازکارانداخت!

1-مدتهاست که نظام ولایت فقیه واردفاز گندیدگی وانحطاط کامل شده است. ازویژگی های مرحله گندیدگی این هیولای وحشی تشدید خوی انسان خواری است.چراکه منبع تغذیه وتداوم حیاتش را اساسا مرگ آفرینی وستاندن جان آزادیخواهان وهراس افکنی  ودریک کلام شعار"مرگ برزندگی" تشکیل می دهد.

Saturday, December 25, 2010

درنقش اپوزیسیون یا پوزیسیون

خوان بزرگ جراحی اقتصادی ومواضع سران "جنبش سبز"
درنقش اپوزیسیون  یا  پوزیسیون ؟!:
اخیرا موسوی وکروبی درآستانه اجرائی شدن سیاست حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها،دیداری باهم داشتند.اجرائی کردن کامل این سیاست که خود رژیم ازآن به مثابه جراحی بزرگ نام می برد،سالها بودکه بخاطر نگرانی ازپی آمدهای اجتماعی آن به امروزوفردا می افتاد.چرا که پیشبرد آن چیزی جزافکندن بارکمرشکن بحران نظام بردوش ده ها میلیون کارگرو زحمتکش مزدوحقوق بگیروبیکارو.... و تهاجم مستقیم به هست ونیست آنها نبود.

Thursday, December 23, 2010

پیرامون محکومیت سنگین جعفرپناهی


واینک باردیگرمصاف جمهوری اسلامی وافکار عمومی جهان،
          پیرامون  محکومیت سنگین جعفرپناهی
جمهوری اسلامی ودولت احمدی نژادهیچ هنری هم نداشته باشند،انصافا باندازه کافی ازهنربرانگیختن افکارعمومی جهان وبویژه هنرمندان وروشنفکران جهان علیه رفتارواپسگرانه خود دربرخورد با هنرمندان برخوردارند.

Monday, December 20, 2010

تهاجم رژیم به معیشت زحمتکشان

تهاجم رژیم به معیشت زحمتکشان را درهم بشکنیم!
بالاخره شمارش معکوس برای حذف یارانه ها وآزادسازی قیمت هاآ به پایان رسیدو وتهاجم تازه ای به سطح معیشت اکثریت بسیار بزرگی ازمردم شروع شد.بی تردید شرایط سختی بویژه برای دهها میلیون زحمتکش که درخط فقر ویا نزدیک آن قراردارند درپیش است.

Wednesday, December 15, 2010

ویکی لیکس و روح زمانهروح زمانه وواقعه ویکی لیکس
 دوجبهه وصف ارائی گسترده  ازموافقین ومخالفین درمقیاس جهانی پیرامون این رخداد شکل گرفته است.مثل هررویداد تاریخی دیگر باین دلیل مهم است که حامل تقابل نظم حاکم با رونددرحال انکشاف و روبجلوئی است که درزیرپوست تحولات جهانی جریان دارد.

Wednesday, December 08, 2010


برگزاری 16 آذردریک نگاه وجمع بندی آن
چگونگی برگزاری  روزدانشجوبه  مثابه برشی ازوضعیت برای ارزیابی دقیق تراز جنبش دانشجوئی درفضای  سرکوب سنگین وآنچه که درزیرپوست دانشگاه ها وجامعه می گذرد شاخص مناسبی است.

Tuesday, December 07, 2010

علیرغم یک سال سرکوب،دانشجویان باشعار مرک براستبداد و آزادی زندانیان سیاسی به  استقبال 16 آذر امسال شتافتند!

Thursday, December 02, 2010

امیدهای یک قربانی که به یغما رفت!
قاتل واقعی کیست؟
بالاخره پس از9 سال رنج وز جرانتظاروازاین دادگاه به آن دادگاه رفتن،سحرگاه روزچهارشنبه شهلاجاهد را به اتهام قتل لاله به دارآویختند.