Thursday, June 12, 2014

!به پاس مقاومتی که زندان و تبعید قادر به درهم شکستن آن نشد

به پاس مقاومتی که زندان و تبعیدجباران  قادر به درهم شکستن آن نشد!

گمان مبر که به پایان رسید کارمغان
   هزار باده ناخورده در رگ تاک است هنوز!
مجید دری پس از 5 سال تبعید و مقاومت از زندان آزادشد. فیلم کوتاه زیر مراسم استقبال از او در فرودگاه مهرآبادتهران است.
نوشته زیرچهارسال پیش درهمین رابطه و به پاس مقاومت این دانشجوی اخراجی و زندانی نگاشته شد. متأسفانه بهای آزادی در کشورما سنگین است و مجیددری از زمره کسانی بوده است که آماده پرداختن بهای سنگین آن بوده اند:.

Tuesday, June 10, 2014

گفتگو پیرامون فاجعه زیست محیطی

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه پیرامون بحران زیست محیطی . بحثی پیرامون تضادذاتی منطق تولیدی نظام سرمایه داری و کالائی کردن طبیعت با حفاظت از محیط زیست ، نگاه همراه با نقد به گزارش اخیرسازمان ملل درمورد خطروقوع فاجعه زیست محیطی ، وضعیت بیمار و رنجور محیط زیست را  در کنارجامعه 1% و 99% را باید یکی از دوفقره اصلی بیلان سرمایه داری از قرن 18 بدینسو دانست.