Monday, October 31, 2016

استدلال چالش برانگیزجودیت باتلر

 استدلال چالش برانگیزجودیت باتلر
سوال: این موضوع که تا چه حد می‌توان با مخالفان خود ائتلاف تشکیل داد، در ماه‌های گذشته در ایالات متحده آمریکا نیز پرسشی مهم بود. بسیاری از طرفداران چپگرای برنی سندرز به‌سختی می‌پذیرفتند که از هیلاری کلینتون در جایگاه نامزد دموکرات ریاست جمهوری حمایت کنند. از دید آن‌ها کلینتون بیش از حد به بانک‌ها و مراکز مالی نزدیک و هوادار سیاست خارجی مداخله‌جویانه است. بسیاری از خود می‌پرسیدند: تا چه حد می‌توانم تنها بر مبنای عمل‌گرایی علیه ترامپ از آرمان‌های خود فاصله بگیرم؟

Sunday, October 30, 2016

خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش

خبرگزاری ایرنا و روزی به نام کوروش!
چندکلمه پیرامون یادداشت ایرنا، با عنوان"گذر از تردید به واقعیت" درباره روزکوروش.
همانطورکه سودای بارگشت به عظمت امپراطوری عثمانی اردوغان را تسخیرکرده است (یا شاید بهترباشد بگوئیم که بدلیل ناممکن یا نامحتمل بودنش جن زده کرده است!)، آیا سودای بهره گیری از باستانگرائی و بهره گیری از عظمت گذشته به کالبدجمهوری اسلامی هم رخنه کرده است؟ البته این امکان که جمهوری اسلامی ناسیونالیسم و باستانگرائی را جایگزین اسلام و شیعه گری کند، ضعیف است. اما سه نکته را که در وضعیت کنونی موجب تقویت هم پوشانی آن دو می شود، نباید نادیده گرفت:

Wednesday, October 19, 2016

انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی

انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!
مقدمه: با وجودآن که یکی از مناقشات اصلی و کانونی انتخابات در آمریکا چه دردوره 8 ساله اوباما و چه دراوایل تبلیغات این دوره انتخاباتی از سوی سندرز و ترامپ و. روی امحاءطبقه متوسط  متمرکزبود که زمانی آمریکا به رشدآن می بالید و آن را زیربنای دموکراسی خود می خواند. با این وجود مبارزه انتخاباتی اخیر درسیرخود با توجه به ورودنامحرمی به حریم انحصاری و خصوصی دو حزب بی اعتبارشده تبدیل به شوهای با مضمون افشاء مناسبات جنسی شده که رسانه ها با بکارگیری تمامی مهارت صنعت تبلیغاتی خود تمام تلاششان را برای دوقطبی کردن جامعه حول این دوئل بکارگرفته اند

Sunday, October 16, 2016

نگرانی از"جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد

 نگرانی از"جمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!
نگرانی از آن چه که روزنامه جمهوری اسلامی آن را "جمهوری مداحان" نامیده است، درمیان رقبای جناح حاکم و روحانیون نزدیک به آن ها بالا گرفته است. در حقیقت جناح ناراضی و موردحمله، از فرصتی که  پاسخ سرمداح معروف و نظرکرده بیت رهبری و نهادهای امنینی-منصورارضی- بوجودآورد، بهره جسته و به یک ضدحمله مبادرت ورزید. 

Tuesday, October 11, 2016

آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟

 آیا دولت- ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟
آیا پدیده و مقوله دولت-ملت یک پارادایم ازلی و ابدی است یا یک مقوله تاریخی که مثل هرپدیده اجتماعی تولد و رشد و زوال خود را دارد و لاجرم محکوم به دگرگونی است؟. زمانی بشر زمین را هم چون حقیقتی مطلق مرکزعالم می انگاشت که نشستن هرگونه غبارتردید برعارض آن، در حکم پشت کردن به حقیقت و بهم زدن نظم کائنات و در اصل به هم ریختن نظم مستقر و مقدسی بود که صاحبان قدرت و مکنت بربلندای آن تکیه زده بودند و بهمین دلیل این تردیدها با پاسخ های کوبنده ای مواجه می شد.

Sunday, October 02, 2016

موسیقی به دار


موسیقی به دار!
بنظرمی رسد شعار«بوی گندجمهوری اسلامی همه جا بلندشده، دفنش کنید!» باعنایت به ورودپارادایم اسلام سیاسی و مشخصا به فرایندانحطاط کامل خود، شعاری مناسب برای این دوره باشد.
 اشتباه نشود، حتی موسیقی رسمی خودرژیم هم که تا حالا حلال بوده و حتی خمینی مثل ماهی اوزون برون جوازشرعی آنرا صادر هم کرده بود موردتهاجم قرارگرفته است!.