Friday, May 22, 2015

!این پیرمرد به کجا رهسپاراست؟

!این پیرمرد به کجا رهسپاراست؟

در حسرت یک نعره مستانه بمردیم!   ویران شود این شهر که میخانه ندارد!
آیا در این شهر واقعا هیچ میخانه ای وجود ندارد؟
 پیرمرد به کجا روانه است؟! او بسمت اوین می رود تا در تحصنی شرکت کند که چندی است دراعتراض به دستگیری و زندانی کردن نرگس محمدی در جریان است و تعدادشرکت کنندگانش کمتر از انگشتان یک دست هستند.