Monday, March 30, 2015

!چالش های هسته ای و آنچه که در باره ماهیت مذاکرات هسته ای گفته نمی شود

!چالش های مذاکرات هسته ای و آنچه که گفته نمی شود


قبل از ورودبه اصل مطلب باید به سه نکته مقدماتی اشاره کنم: نخست آن که مذاکرات هسته ای بصورت سری صورت می گیرد و به بهانه های واهی تصمیماتی را که به سرنوشت مردم ایران و چه بسا نسل های بعدی که بدرجاتی در سرنوشت منطقه و جهان هم مؤثر است، در غیاب آنها و به نحو پنهانی صورت می دهند و سعی می کنند که بجای دادن اطلاعات واقعی و به موقع به افکارعمومی، اعتمادکورکورانه به دولت ها و اشخاص مذاکره کننده را جایگزین آن کنند. دوم آنکه، اخباری هم که درز می کند و یا درزمی دهند غالبا آشفته و ضدونقیض بوده، اظهارنظرهای خوش بینانه هم عموما به یک "اگر"بزرگ ختم می شود که خود در گرو حل چندین مسأله مهم حل ناشده است. عباراتی چون اداختن توپ به زمین حریف برای اتخاذآخرین تصمیمات مهم و یا این که به آخرین مرحله راه پیمائی رسیده ایم، اما فتح قله سخت ترین بخش راه پیمائی است و امثال این نوع مبهم گوئی ها، هیچ اطلاع مشخصی از آن چه که در پشت صحنه می گذرد به مخاطبان  نمی دهد. تازه بخشی از آن چه راهم که درز داده می شود باید به عنوان جنگ روانی و با هدف به اشتباه انداختن حریف و یا افکارعمومی دانست که برای پیشبرداهدافشان در مذاکرات و انجام معاملات پرچرب و چیل صورت می گیرد. و سوم آن که طرف های مذاکره به عنوان آن چه که هنردیپلماسی خوانده می شود، سعی می کنند که تا دقیقه 90 دست خود و میزان انعطاف نهائی خود را رو نکنند تا بتوانند بهترین نتیجه را در ُروندپایانی کسب کنند.

Tuesday, March 17, 2015

!پیام این شعله های سرخ فام آتش؟

 طپش زندگی!
 

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد...
 هر چه دشنام از لب خواهم برچید
هر چه دیوار از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند
 
من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد
 خواهم آمد، سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
!نوروزتان مبارک

کوتاه در دو پرده:
پیام این شعله های سرکش آتش؟!
الف- بی تردید جشن آتش بازی سالانه چهارشنبه سرخ در نظام اسلامی را باید شب جشن مردم ایران و بویژه جوانان و البته شب عزای حاکمان دانست. جشنی  برای تکاندن تن و زندگی از گردوغبار ملالت ها و رنج های سالی که به پایان می رسد و رفتن به پیشوازسالی نو با امیدهائی نو.

Sunday, March 08, 2015

!جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم

گرامی باد 8 مارس روزجهانی زن

جنبش زنان و ضرورت عبور از چندین گسست مهم!
  1- در جمهوری اسلامی تبعیض، جداسازی و آپارتایدزنان روبافزایش است و سال گذشته را باید سال تشدیدتبعیض و سرکوب دانست. به عنوان مثال اکنون حتی رژیم همخوانی زنان در موسیقی را نیز نمی تواند تحمل کند.

Thursday, March 05, 2015

معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجود بیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند!

*!به بهانه گزارش فیگارو به مناسب پیشرفت بیماری خامنه ای

معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آنها دست و پنجه نرم کند! بخش1
برای درک بهتروضعیت کنونی عقب گردی (فلاش بگ) به گذشته، دوره خمینی و واپسین سالهای عمراو و مقایسه وضعیت این دو دوره خالی از فایده نیست. از همین رو این مطلب را در دو پرده به پایان می بریم.
سوال این است که آیا رابطه ای بین تشدیدجنگ قدرت برای کنترل تمام عیارمجلس خبرگان و جانشینی خامنه ای و یا سرعت بخشیدن به روندمذاکرات و عقب نشینی های معنادارهسته ای برای به سرانجام رساندن بحران هسته ای و ... با ورودخامنه ای به سن کهولت و بطورخاص بیماری وی وجود دارد؟