Friday, January 29, 2010

آیا غبارابهام فرونشست؟!
 سردمداران جمهوری اسلامی برای نجات خود ازغرقابی که درآن گرفتارآمده اند،روزگذشته دونفر از زندانیان سیاسی را به دارآویختند.

Wednesday, January 20, 2010

سیاست چماق وساندیس
دراین نوشته نگاهی داریم به پس زلزله های تظاهرات روزعاشورا،به تاکتیک تازه جناح حاکم،به رویکرد طرفداران ولایت مشروط درصفوف جنبش و به استراتژی معطوف به مذاکره وانتخابات آزاد ووظایف کلی گفتمان آزادی وبرابری.

Tuesday, January 12, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
تروررسمی وغیررسمی دووجه یک سیاست

پیرامون ترورجنایت آمیزیک استاد دانشگاه

Sunday, January 10, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها   
"اعمال رهبری" یا "خود رهبری"
شکاف بین مردم و شعارهای ساختارشکن با گفتمان جریاناتی که درچهارچوب نظم کنونی و مرمت آن عمل میکنند،مانند بیانیه اخیرموسوی یا بیانیه 5 نواندیش دینی ویا نامه مهندس سحابی و سایرحامیان این  رویکرد وازجمله شبه اپوزیسیون های خارجه نشین،اکنون به یکی ازچالش های مهم جنبش تبدیل شده است.

Wednesday, January 06, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
بیانیه موسوی ودردسرهای عبورمردم

بیانیه اخیر موسوی همانطورکه می دانیم درپاسخ به دونوع فشار صادرگردید. ازیکسو فشاربالائی ها و ازسوی دیگر فشارپائینی ها.
درمیان بالائی ها نیزشاهد دونوع فشارهستیم:

Friday, January 01, 2010

گذرازلحظه ها مکثی است کوتاه برروی برخی رویدادها
آیا با تقلیل خواست ها می توان به جائی رسید؟
صدوربیانیه اخیر و 17میرحسین موسوی باخواست هائی "حداقلی تر" درقیاس با خواست های "حداقلی" قبلی صورت می گیرد ودرمقام اجرا نیزمی پذیرد که لازم نیست پیش بردآنها همزمان  باشدبلکه می تواند بصورت تدریجی و گام به گام پیش برود.