Wednesday, September 19, 2018

شوخی تاریخ

شوخی تاریخ!
وقتی تاریخ هوس کند با تکرارخود شوخی بکند، اگر بتواند سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان حامی یک «ژن دودمانی» به تصویرکشیدهاند ظهورخواهدکرد!. همانطور که پدررضاپهلوی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ با یاری اربابان قدرت واردتهران شد، این حضرات نیز دست بدامان ترامپ شده اند و به وی امیدها بستهاند چنان که آن ها در بیانیه خویش با افتخار از تمنای خود از ترامپ نام برده اند.

در نامه ای که مدتی پیش بهترامپ نگاشته بودند خواهان تحریم و تشدید فشارها به رژیم اسلامی از سوی دولتآمریکا شده بودند که به گفته آن ها اکنون همه آن ها تحقق یافته و رژیم ایران درچنان وضعیتی قرارگرفته است که با اعتصاب و قیام مردم داخل کشور سرنگونی رزیم در دسترس قرارگرفته است. ناگفته نماند که پیش از این ها خودرضاپهلوی نیز صراحتا دست بدامان ترامپ و اسرائیل شده بود. این بیانیه جابجا سخنان رضاپهلوی را سرلوحه مانیفست سیاسی خودقرارداده است. سوای تکرار خواست رضاپهلوی از ترامپ برای حمایت از سرنگونی رژیم. بیانیه هم چنین با نشاندن کمونیسم در کناراسلام سیاسی و با وامگرفتن کلیشه «ارتجاع سرخ و سیاه» از پدررضاپهلوی، به کمونیست ها هم اعلام جنگ کردهاست.

در نسخه اصلی نظام شاهنشاهی گر با وجودابرقدرت بلوک شرق بکارگیری این نوع کلیشه ها قابل درک بود،‌ اما در جهان امروز بکارگیری آن توسط نسخه بدلی این نو سلطنت طلبان بقول خود«لیبرال» براستی یک افتضاح و ابتذال گفتمانی کامل است که عیاردموکراسی ادعائی رضاپهلوی و این نورسیدگان منتسب به او را به نمایش می گذارد. آن هم دخیل بستن به شبه فاشیستی چون ترامپ که ظاهرا روسای پیشین دولت آمریکا در قیاس با او«قدیس های معصومی» بنظرمی رسند.
براستی چرا این حصرانیامده و از هم اکنون شمشیرخود را در برابرکمونیست ها جلا می دهند؟. جزاین است که
آن ها بقول خودشان با وجودنداشتن خاطره تاریخی از گذشته، نگران جنبش کنونی کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالین و کنشگران داخلی هستند که بکرات مخالفت خود را با لیبرالیسم سرمایه داری و خصوصی سازی وسیاست نئولیبرالی رژیم و این حضرات از طریق اعتصابات و تظاهرات و بیانیه های خود ابرازداشته اند و خواهان تشکیل شوراها و تشکل های مستقل خود شده اند؟. آن ها می دانند تا آن جا که به کمونیست ها مربوط می شود آن ها با دفاع قاطع از خواست های زحمتکشان نه فقط عرصه را برای تاخت و تاز این نوغارتگران وصل به دم ترامپ تنگ خواهند کرد، بلکه اجازه هوس و شوخی هم به تاریخ هم نخواهند داد. و به همین دلیل است که این نوسلطنت طلبان از گردراه نریسیده به برای آن ها خط و نشان می کشند.
رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی:

ایران را پس می گیریم و دوباره می سازیم

No comments: