Tuesday, May 24, 2016

دهن کجی خامنه ای به پیام انتخاباتی 7 اسفند!

:گذر و نظر
!ریاست احمدجنتی و دهن کجی خامنه ای به پیام "انتخابات" 7اسنفد

 
کوه موش زائید! کاندیداشدن احمدجنتی برای ریاست مجلس خبرگان در دقیقه 90 را باید محصول یک سناریوی از پیش تنظیم شده و حرکت با چراغ خاموش توسط دستگاه ولایت و باندحاکم علیه باندرقیب-هاشمی-روحانی و اصلاح طلبان و کاندیداهای موردنظرآن ها دانست
جنتی حتی با توسل به دروغ بزرگ ( و لابد از نوع مصلت آمیز!) مبنی براین که به هیچ وجه قصدکاندیدشدن برای ریاست مجل را ندارد، رقبای خود را غافلگیر ساخته و فرصت تبلیغاتی را از آن ها گرفت .و چنین بود که در دقیقه آخر این گوژپشت عصا بدست به روی صحنه آمد و اکثریت از پیش توافق شده مجلسی را که اساسا صلاحیتشان از زیردست او ردشده اند، نصیب خود کرد.
رفسنجانی که از قبل هشدارداده بود اگر افراطی ها بخواهندمجلس را کنترل کنند، خود را کاندیدخواهد کرد، بدون کوچکترین واکنشی تن به شکست داده و دل خود را باین خوش کرد که گویا ترکیب هیئت مجلس رئیسه چندان هم بدنیست. البته منظوراو از ترکیب مناسب هئیت رئیسه حضور دری نجف آبادی و محمودشاهرودی و موحدی کرمانی است که نه فقط قبلا هم بودند، بلکه هرسه نامشان در لیست اصول گرایان هم بود که رفسنجانی هم به نوبه خود برخی از آنها را در لیست خودگنجانده بود.
گزینش جنتی که باید او را یکی از منفورترین جهره های نظام و بطورکامل ذوب شده در ولایت دانست در سخنان پس از انتخابات به این مقام، ولایت خامنه ای را همانندولایت پیامبر دانست و اظهارامیداوری کرد که مجلس خبرگان در خدمت رهبری و جلب رضایت وی باشد. نشان می دهد که مشارکت در سازوکارهای انتخاباتی نظام کنونی چه معنا و نتیجه ای می تواند داشته باشد و در این سازوکارها  چه جناحی و کسانی دست بالا را دارند و چه کسانی در خدمت باصطلاح مشروعیت دادن به آن هستند. تزفندها و  دوپینگ هائی چون «رأی سلبی» و القاءپیروزی های کاذب برای جلب مشارکت مردم و داغ کردن تنورانتخابات نمایشی و مهوع آور و  کاملا مهندسی شده، چه نتیجه ای جز عروج چهره هائی چون جنتی و امثال وی نداشته و در حکم خاک پاشیدن به چشم مردم است… از قدیم گفته اند جوجه ها را باید آخرپائیزشمرد و اکنون با اعلام ریاست جنتی وقت شمارش آنها فرارسیده است. گرچه باید اضافه کرد هرکس دیگری هم از این مجلس که توسط خودجنتی و امثال او گزین شده اند، رئیس می شد تغییری در کارکردآن ایجاد نمی کرد. و گزینش جنتی در آستانه 90 سالگی تنها در حکم دهن کجی  رهبری به تلاش رقبای خوداست.
اکنون می توان پرسید اگر انتخابات مجلس خبرگان در انزوای کامل و در سوت و کوری کامل صورت می گرفت  بهتر بود، یا آن که با کشاندن میلیون نفر به پای آن و داغ کردن تنورآن که جنتی کرسی ریاست نشسته باشد؟ پدیده انتخاب شدن جنتی به ریاست این مجلس، یک باردیگر این ضرورت را گوشزد می کند که باید به نقش و نتایج شرکت در این گونه نمایشنامه های تهوع آور اندیشید و هدف و غرض اصلاح طلبان و دیگر تشویق کنندگان شبه اپوزیسیون را زیرذره بین قرارداد.


Post a Comment