Friday, May 20, 2016

یک مناظره رادیوئی

گفتگو و مناظره تقی روزبه و بهزادکریمی در رادیوهمبستگی 
مقدمه: در پی مطلبی که من چندی پیش تحت عنوان حفره های بزرگ یک تحلیل*..  پیرامون نظرات آقای شالگونی* در مورد انتخابات 7 اسفند نوشته بودم، آقای بهزادکریمی مطلبی در نقد آن و در دفاع ا زمواضع شالگونی بنام پیرامون نگرانی از حفره های بزرگ * نگاشت که در آن نظرمن در حوزه تاکتیک (دفاعم از کنش تحریم) را بدلیل انتقادم به سیاست تحریم شکنی اصلاح طلبان و اعتدالیان و مشارکت در انتخابات نمایشی رژیم یک جانبه و فاقد ظرایف تاکتیکی نامید،.. .

 جان کلام این مباحثات که بخش دوم حفرهای بزرگ .. آن هم خواهد آمد، اینست که شرکت و عدم شرکت در انتخابات حکومت اسلامی را باید با توجه به شرایط و رصدکردن اوضاع  برگزید. گفتگوی زیر را می توان از جهتی ادامه همین مباحثات به شمار آورد:
*- حفره های بزرگ یک تحلیل

*-  رهبربا "بصیرت" در بن بست

*- پیرامون نگرانی از حفره های بزرگ

No comments: