Wednesday, March 07, 2007


گوشه هائی ازرزم پرشورمعلمان درمیتینگ خیابانی روزگذشته*
Taghi_roozbeh@yahoo.com تقی روزبه
!این بارآن ها می خواهند خود شرایط مذاکره را تعیین کنند
معلمان مبارزکه استعفاء وزیر آموزش و پرورش ومعاونش همواره یکی ازشعارها ومحتوای سخنرانی آن ها یا نمایندگان آن ها را تشکیل می دهد،دیروزدریک اقدام ابتکاری با بدست گرفتن هزاران کارت قرمزحکم اخراج وزیر را ازوزارتخانه اش صادرکردند.آن ها همچنین بعنوان پیش شرط گفتگوهای خود با هیئتی ازنمایندگان مجلس ودولت، خواهان خروج معاون اوازترکیب هیأت مزبور بدلیل توهین وی به معلمان گردیدند.آن ها هم چنین با رد اصراررژیم مبنی برحضورتنها 5 نماینده ازمعلمان درمذاکرات برلزوم شرکت ده نفرازنمایندگان خوددراین مذاکرات پای فشردند. تحت چنین شرایطی مذاکراتی که درفاصله مییتگ قبلی ومیتینگ جدید درروزسه شنبه صورت گرفت، کنسل شده وبی نتیجه ماند.
بی شک شاه بیت تاکتیک های درخشان معلمان را باید ترکیب تظاهرات خیابانی با مذاکره دانست. آن ها با شناختی که ازماهیت رژیم ووعده ها وطرفندهای آن دارند،بهیچوجه حاضرنیستند نمایندگان خود را بدون پشتیبانی فعال وانجام اعتصاب و تظاهرات روزانه،روانه گفتگوی بی حاصل با رژیم کنند.آن ها هم چنین بخوبی می دانند که بدون آن،آن ها قادرنخواهند شد حتا یک دلارازدرآمدهای سرشارنفتی را به سفره های خالی وشکم های گرسنه خود(با بیش از70درصد فقرمطلق درمیان معلمان شاغل و 95 درصد معلمان بازنشسته) تزریق کنند. آن ها هم چنین بخوبی متوجه تاکتیک رژیم دروقت گذرانی ودادن وعده وعیده شده وبا تعیین ضرب العجل های پی درپی و کوتاه مدت با آن مقابله می کنندوبرپایه همین شناخت است که در میتیگ پرشکوه دیروز با هوکردن و دادن شعارهائی چون"وعده و وعید نمی خواهیم،عمل به وعده می خواهیم"مانع سخنرانی برخی نمایندگان مجلس شدند. تجربه بی شمارجنبش های مبارزاتی مشابه وموفق دربسیاری ازنقاط جهان نیزمؤیدهمین تجربه معلمان است که درهیج کجا بدون حضورویااعتصاب کارگران وزحمتکشان درصحنه مبارزه وبدون اعمال فشارازپائین هیج مذاکره با طبقه حاکم به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. نه فقط مذکرات به نتیجه نخواهد رسید،بلکه همانطورکه رژیم مرتجع جمهوری اسلامی بکرات نشان داده است،دراین گونه موارد اگر ازطرق گوناگون نماینده ویانمایندگان معترضین را نتواندمرعوب کند،دست به دستگیری آن ها می زند وحتی همانگونه که درمورد کارگران شرکت واحدمشاهده کردیم ازیورش بخود کارگران و مجامع عمومی آن ها هم امتناع نمی کند..گرچه اکنون بدلایل گوناگون رژیم درمقابل حرکت معلمان غافلگیرشده وبی شک درصدداست با وقت گذرانی وباتدارک و طراحی، تهاجم تازه ای را بانجام برساند. وآن چه که تاکنون مانع انجام آن شده هماناشدت وگستردگی واکنش معلمان و درجه قاطعیت وبرانگیختگی آن ها بوده است. معلمان نیزبا وقوف به همین طرفندها و هدف ها ی رژیم،وبدرستی، تنها راه مقابله را گسترش دامنه اعتراضات و حضوربیش ازپیش خودرصحنه مبارزه می دانند.این واقعیت بخوبی بوسیله یکی ازسخنرانان میتینگ پرشکوه 30 هزارنفره دیروزمعلمان درمقابل مجلس با این عبارت که "تنها مسیرنجات همین مسیری است که طی می کنیم" ابرازگردید.آن ها برای به نمایش گذاشتن همبستگی وقدرت اقدام سراسری خود همزمان با تجمع اصلی وپرصلابت خود درتهران،درشماری ازشهرستان های نیزبطور همزمان تجمعاتی را سازمان داده بودند.
یکی دیگرازتاکتیک های درخشان معلمان درجهت افشاء ماهیت رژیم و بازتاب دادن اعتراضات خود، افشاءمستمر سیمای جمهوری اسلامی است که بگفته آن ها درحالی که فی المثل حاضراست تصویریک طوطی را به مدت طولانی نمایش دهد،حاضرنیست کوچک ترین گزارش و تصویری از تظاهرات ومیتینگ های متوالی و درحال گسترش یکی ازمهمترین و حساس ترین قشر مولد وزحمتکش جامعه را نشان بدهد. بهمین دلیل آن ها طی یک شعارکوبنده و پرمعنای خود فریاد می زنند "رسانه خصوصی" ملی باید گردد. وباین ترتیب نشان می دهند که چگونه امکانات کشور که متعلق به همه مردم کشور است،نظیر صدا وسیمای جمهوراسلامی که تحت نظر بیت رهبری کنترل وهدایت می شود، به تیول وِملک خصوصی،این عناصرفاسد تبدیل شده است.
درهمین میتینگ یکی ازسخنرانان (محمودبهتشی) ازمعلمان می پرسد چه کسی می تواند اين تجمع چندين هزار نفری شما در مقابل مجلس شورای اسلامي را به نام آشوب طلب و معلم نما و هرچيز ديگري كه شايسته ي خودشان است انكاركند؟
پاسخ جمعیت باو چنین است: "صدا وسيما و ضرغامی". ودرپایان همه یک پارچه فریاد می زنند" رسانه جیره خوارانعکاس،انعکاس".سانسورگسترده اخبارمعلمان درروزنامه ورسانه های کشور،بی شک اهمیت مقابله با سانسور را ازطریق درج وانتشار وسیع این اعتراضات درمیان مردم به یکی ازوظایف مهم نیروهای حامی زحمتکشان و مدافعین دموکراسی و به یکی ازجلوه های بارزهمبستگی،تقویت جنبش معلمان و درهم شکستن ئوطئه سکوت رژیم،تبدیل کرده است.
قلب های مریض
همین سخنران در دربخش دیگری ازسخنان خود بااشاره به نشریه سپاه پاسداران(صبح صادق) که نوشته است دست مامعلمان تجمع کننده بادست بمب گذاران زاهدانی یکی است، خطاب به جمعیت-که شعارهای تندی را علیه مقامات رژیم می دادند- می گوید لطفا چنان احساساتی نشوید که بهانه به این قلب های مریض بدهید.
تشکیل مجامع عمومی خیابانی
یکی ازمشخصات جنبش های های اعتراضی توده ای،همانا نقش آفرینی بدنه و نقش مجمع عمومی آن درتصمیم گیری هاست.به عنوان یک نمونه می توان به صحنه زیرکه درخلال گزارشات(وازجمله در روزنت) آمده اشاره کرد: آن جا که می نویسد، درادامه سخنرانی ها،محمود بهشتي لنگرودي پشت تريبون قرار گرفت و گفت:"اكنون براي ختم اين قضييه من يك پيشنهاد دارم. پيشنهادم اين است كه شب چهارشنبه همان جلسه اي كه قرار بود دوشنبه شب برگزار شود و كنسل شد، برگزار شود. 10 نفرازنمايندگان فرهنگيان هم در آن حضور داشته باشند. چون اكنون ديگر شرايط مذاكره را ما تعيين مي كنيم". وي افزود: "اين جلسه با حضور رسانه ها و صدا وسيما برگزار شود و براي مردم هم پخش شود. اگر آقايان مي پذيرند، ما آماده ايم". تجمع كنندگان فرياد زدند "بهشتي، بهشتي حمايتت مي كنيم". بهشتي ادامه داد: "در هر حال چه مذاكره صورت پذيرد و چه نپذيرد ما روز پنج شنبه در همين محل از ساعت 8 صبح آماده ايم.مدرسه ها را به خود مديران واگذار مي كنيم و خودشان جواب اوليا را بدهند". وي افزود: "پنج شنبه ساعت 8 صبح در هر شرايطي اينجا تجمع است و به هيچ وجه لغو نخواهد شد حتي اگر مذاكرات به نتيجه برسد ما پنج شنبه اينجاييم". معلمان هم درپاسخ فرياد زدند: "پنجشنبه كل تهران تعطيله".
وي در پايان گفت: تصميماتي را كه براي پس از پنجشنبه به اجرا در خواهيم آورد در روز پنجشنبه صبح در همين مكان اعلام خواهيم كرد.
همین سخنران می افزاید"شفافيت از اصول كار و فعاليت ما است و ما همه گزارش ها را بايد به شما اعضا و فرهنگيان ارائه دهيم. شايد همين شفافيت است كه برخي را نگران مي كند، چون برخي دوست دارند با ما صحبت هايي بشود و توافقاتي صورت گيرد اما ما اين مسائل را افشا نكنيم". بی شک خود این نمایندگان دریافته اند که بدون حمایت این بدنه فعال،رژیم نه فقط برای آن ها تره ای خوردنخواهد کردبلکه هرلحظه می تواند آن ها را دستگیر کرده و یا مرعوب نماید.معلمان دریافته اند که همبستگی آنها منبع اصلی اقتدارشان برای دست یابی به مطالبات خوداست.ازاین رو، شعارهائی چون "ازتفرقه ونفاق بیرازیم،فرهنگیان کشوراتحاد اتحاد"،مکان شایسته ای دردرمیان شعارها وپلاکاردهای آنان کسب کرده است.و درپايان این میتینگ حماسی،هاشمي یکی دیگرازمسولان تشکل های معلمان(سازمان معلمان ايران) طي سخناني گفت: "معلمان عزيز، شما با اين حضور و همبستگي نشان داديد كه معلمان بيدار هستند.گوش مسوولين ما مشكل شنوايي دارد اما شما ترديد و تزلزل به خود راه ندهيد و همه ي همكاران بدانند كه تدام اين مسير نجات بخش قشر فرهنگي كشور است"معلمان هم درپاسخ با دادن شعار "تاحق خود نگیریم آرام نمی نشینیم" راه پیمائی خود را ازروبروی مجلس به سوی بهارستان آغازکردند.آن ها اعلام داشته اند که به منظورتأمین اهداف عالیه اعتصاب سراسری معلمان با اعلام تعطیلی کلیه کلاس های درس و امتحانات مدارس از پنجشبنه15 اسفند تا اطلاع ثانوی به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.آنها هم چنین خواستارپیوستن دانش آموزان کشوربه این حرکت ملی شده اند.
بی گمان فراگیرگردن جنبش درمیان صفوف معلمان که بهشتی آن را با زبان خاص خود و وباعبورازفیلترعقایدش این چنین بیان کرده است"همچنين اعلام مي كنم آنهايي كه در اين تجمع آمدند كاري حسيني كردند و آنها كه نيامدند و در مدارس ماندند بايد كاري زينبي كنند وگرنه يزيدي اند"، وجلب همبستگی وحمایت سایرصفوف رحمتکشان، دو راهبرد اصلی برای جلوگیری ازمحاصره شدن وسرکوب این جنبش توسط رژیم است. واین مسئولیت دوجانبه ای را هم ازسوی معلمان و هم ازسوی سایررحمتکشان ،ودردرجه نخست نفش فعالان و پیشروان سایرجنبش ها،طلب می کند.
2007-03-07-16-12-85
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

*برگرفته شده ازگزارشات سلام دموکرات وروزنت و چندامیل دریافتی خود

No comments: