Saturday, October 19, 2013

!نگاهی به یک فتوای شبه فاشیستی

دفاع صریح و فاشیستی ناصرمکارم از آپارتاید مذهبی!


سران رژیم و مراجع مذهبی گاهی در تبلیغات رسمی خود ظاهرا از دشمنان اسلامی که مشغول نفاق افکنی بین شیعه و سنی هستند و از دامن زدن به اصطلاح به هلال شیعه و سنی ابرازانزجارمی کنند و برحسب تعارف ژست مدافعان وحدت مذاهب را بخود می گیرند و به عنوان ابزاری درخدمت دیپلماسی از آن سودمی جویند. اما
 همواره دم خروس آشکارتر از آن است که بتوان پهنانش نگهداشت، چرا که این ادعاها در تناقض آشکار با عمل و سایرسخنان آنهاست. در حقیقت خودرژیم و مراجع وابسته به آن بیش ازهرکس دیگری به این شکاف ها و نفرت های مذهبی دامن می زنند. صرفنظراز آن که اصل حکومت اسلامی براساس شیعه گری  در ذات و شالوده خود مبتنی بر آپارتاید نسبت به ادیان و حتی شاخه های دیگرشیعه گری و البته همه دگراندیشان است، اما آنچه که در کنش های اخیرآنها برجسته است، صراحت یافتگی آنهاست. آن ها اکنون پرده های ریا را پاک کنارگذاشته و به طورآشکار از آپارتاید مذهبی سخن می گویند.
ناصرمکارم شیرازی از "اساتید برجسته حوزه" و مراجع با نفوذ و نزدیک به قدرت حاکم اخیرا درمورد اهل سنت سخنانی فاشیستی و تهدیدآمیز بزبان آورده است که بخوبی ماهیت فوق ارتجاعی حکومت اسلامی و مراجع مرتبط با آن را عیان می سازد*. سخنانی که براساس قواعدبین المللی و ناظربرحقوق بشر بدلیل نفرت پراکنی بین مذاهب و در صفوف مردم، و انکارحقوق اولیه زندگی اقلیت های مذهبی و دگراندیشان جرم آشکاری محسوب می شود و درهیچ کشوردموکراتیکی گوینده آن بخصوص اگر درمنصب مذهبی یا دولتی باشد نمی تواند دمی از فشارمطبوعات و افکارعمومی و حتی خطرمجازات در امان باشد.
فشرده سخنان وی چنین است:
کانون اصلی شیعه ایران است. و تحرکات وهابی ها در دشمنی با آن افزایش یافته است. در این مسیر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایشان تغییر بافت جمعیتی و افزایش اهل سنت است  ضمن اینکه در کناراین فعالیت‌ به خرید زمین، خانه و املاک تجاری از شیعیان هم روی آورده‌اند. او به اقداماتی مشابه از سوی وهابی‌ها در شهرهایی همچون مشهد، شیراز و ارومیه اشاره کرد و گفت: اکنون در اطراف مشهد می‌بینیم که اهل سنت در حال خرید زمین و خانه‌ها از شیعیان هستند تا نسبت جمعیتی خود را افزایش دهند.
آنگاه او برای تکمیل ارشادات و ذهنیت مالیخولیاتی خود، به رابطه نزدیک وهابی ها و اسرائیلی ها (صهیونیست ها)هم اشاره کرده است تا بخیال خود بتواند حسابی حساسیت مخاطبان و دست اندرکاران رژیم را نسبت به خطری که کیان اسلامی را تهدید می کند و او نسبت به آن هشدارمی دهد و مدعی است که اگر نجنبند دیگر دیرخواهد شد، جلب نماید. چنان که در این سناریوی ساخته و پرداخته ذهن معیوب آیت اله مشاهده می کنید عینا رابطه بین اسرائیل و فلسطین در جابجائی جمعیت و خریدزمین به تعرض اهالی سنی مذهب کشور نسبت به "شیعیان مظلوم" کپی برداری شده است!.  چنان که مشهوداست تهدیدهای این "استادبرجسته حوزه" دیگر از مرحله لعن و نفرین های کلی به وهابیت گذشته و به طورصریح  بخشی از مردم ایران و زندگی و دادوستد آنها را آماج خود گرفته است.
اما مکارم شیرازی حتی باین هشدارها  بسنده نکرده و راهکارهم – البته از نوع فاشیستی آن- ارائه می دهد: او خواستار تشکیل کارگروه‌هایی به منظور مقابله منسجم و مناسب با اقدامات وهابی‌ها شده و افزوده : در این زمینه هیچ بن بستی نیست و باید تلاشمان را بیشتر کنیم. چنانکه  دیده می شود راهکار او تشکیل گروه ها  برای مقابله منسجمی است که هیچ منع قانونی و بن بستی هم در برابرآن وجود ندارد. تشکیل گروه های منسجم برای مقابله طبق فتوای"حضرت آیت اله" را ما در قتل های زنجیره ای در تهران و جهرم و سایرنقاط ایران توسط مأموران و اوباشان و چماقداران به کرات دیده ایم. اگراوضاع برمیل این آیت اله باشد خریدو فروش زمین و تجارت و نفس کشیدن در ایران اسلامی بین شیعه و سنی هم توطئه دشمنان محسوب شده و مشمول تبعیض مذهبی می گردد. 
بنظرمی رسد که ناصر مکارم قصد دارد که از مصباح یزدی که اکنون اندکی ستاره افولش پس از احمدی نژاد افول کرده، سبقت گرفته  و تلاش می کند که منحرف کردن مطالبات مردم از آزادی و دموکراسی و مطالبات اقتصادی و فرهنگیرا  با رجعت به دوران تاریک رواج جشن عمرکشان و تحقیرمذاهب دیگرتوسط مذهب حاکم-شیعه- منحرف سازد. این گونه یاوه های فاشیستی و ضد انسانی گرچه پژواکی در میان اکثریت بزرگی از مردم ایران نداشته و تنها با پوزخند آن ها مواجه می شود، اما پرداختن با آب و تاب خبرگزاری هائی چون فارس و نزدیک به سپاه پاسداران به آن  در راستای نیازجریان های افراطی حاکمیت برای بسیج چماق بدستان و بسیجی ها در شرایط درهم شکسته شدن تابوی مذاکره با شیطان اعظم و دل دادن و قلوه گرفتن با آن، نه فقط قابل فهم است بلکه نیازمندتودهنی محکمی توسط افکارعمومی و نیروهای آزادیخواه و برابری طلب در حمایت از حق بی قید و شرط آزادی اعتقاد و مذهب و دگراندیشی  و علیه هرگونه هراس افکنی توسط اختاپوس های حاکم است.  باید این حضرات را در انزوای مطلقشان دفن و تدفین کرد.
  
هشدار آیت‌الله مکارم شیرازی نسبت به تحرکات وهابیت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920725000082
 

No comments: