Tuesday, June 10, 2014

گفتگو پیرامون فاجعه زیست محیطی

گفتگوی تلویزیون دریچه با تقی روزبه پیرامون بحران زیست محیطی . بحثی پیرامون تضادذاتی منطق تولیدی نظام سرمایه داری و کالائی کردن طبیعت با حفاظت از محیط زیست ، نگاه همراه با نقد به گزارش اخیرسازمان ملل درمورد خطروقوع فاجعه زیست محیطی ، وضعیت بیمار و رنجور محیط زیست را  در کنارجامعه 1% و 99% را باید یکی از دوفقره اصلی بیلان سرمایه داری از قرن 18 بدینسو دانست.No comments: