Wednesday, July 22, 2015

گفتگو پیرامون پیامدهای توافق هسته ای بر زندگی و مبارزه کارگران


 گفتگوی فرهاد شعبانی با تقی روزبه
پیرامون پیامدهای توافق هسته ای بر زندگی و مبارزه کارگران

روئوس گفتگو:
ارزیابی از توافق هسته ای، و توافق هم چون نقطه عطفی برای شرایط نوین
 ضرورت شناسائی فرصت ها و تهدیدها!
سیاست فراربه جلوبرای ممانعت از گشوده شدن پرونده عملکردشکست خورده و پرهزینه سرسام آوریک دهه کوبیدن برطبل حماسه هسته ای. تشدیدانقباض سیاسی و سرکوب و اعمال فشار برای حفظ تعادل خود در عبور ازگردنه بحران هسته ای
شکنندگی تعرض و فراربه جلوی رژیم در شرایطی که ناچار ازنوشیدن جام زهر شده و طوق محدودیتهای بی سابقه ای توسط "استکبار" برگردنش افکنده شده،  دستگاه ایدئولوژیکی مبتنی بر دشمن (آمریکا) و اسلام دجارشکاف بزرگی شده است که بالقوه و بطوراجتناب ناپذیر توان کنترل رژیم برجامعه را علیرغم تشدید سرکوب می کاهد

ضرورت هوشیاری نسبت به خطرفرافکنی و فرورفتن در باتلاق جنگ های منطقه ای
خطرتقویت روح داعشی در بخشی از حاکمیت...
تشدیدسیاست های نئولیبرالیستی و فشاربرگارگران و زحمتکشان و خارج کردن درآمدهای نفتی از تأمین نیازهای اجتماعی تحت عنوان باصطلاح اقتصادغیرنفتی.
سونامی انتظارات، و ناتوانی رژیم در برآوردن آن و رشدجنبش های مطالباتی.
چه باید کرد؟
ضرورت دیالوگ در بین کارگران و فعالین پیرامون فرصت ها و تهدیدهای شرایط جدید و فرموله کردن مطالبات خود.
 اتحادعمل نیروهای چپ حول مطالبات عمومی جامعه  وحمایت فعال از آن، ضرورت  پیوند و تقویت چپ با جنبش ها در بسترحمایت از آن ها.                                                                                            

No comments: