Friday, November 13, 2015

!صحنه های درگیری خیلی آشناست

صحنه های درگیری خیلی آشناست!
روز از نو، روزی از نو! کارگران و زحمتکشان و جوانان یونان علیه ریاضت اقتصادی به پا خاسته اند. آن ها در یک سوی سنگر قرار دارند و دولت و پلیس و پرتاب کنندگان گازاشک آور و دودو سرکوب در سوی دیگر. تنها تفاوت آن است که این بار این وظیفه لعنتی به دست "چپ" و سیریزا و با استفاده از آبرو و حیثیت وام گرفته از آن صورت می گیرد، و حال آن که در آن زمان مستقیما به دست کارگزاران بی اعتبارشده سرمایه جهانی صورت می گرفت. آرامش خیال در اردوی سرمایه و ترویکا و خانممرکل و دیگر شرکاءاروپا و هم چنین بانک داران و بازاربورس محسوس است. چون که با یک تیر دو نشان زده اند، هم برای به عقب راندن مردم یونان دیگر مجبور نیستند از آبروی خود مایه بگذارند و این چپ ها هستند که باید تاوان آن را به پردازند و هم خود مشغول تجدیدقواهستند برای روزی که سکان قدرت را بطورمستقیم در دست خودبگیرند! بحران اعتماد همیشه دردناک است و بیرون آمدن از آن سخت! اما جای امیداست که مردم یونان دارند کم کم از گیجی خنجر خوردن از پشت سر و این که به چه کسی می شود اعتمادکرد بیرون می آیند..... :

تظاهرات در آتن و اولین اعتصاب سراسری پس از نخست وزیری دولت سپیراس:
بد نیست اگر حوصله داشتید نگاهی هم به نمایشنامه یک عروج و سقوط که داستان صعود و افول سیریزاست بیافکنید. چون گاهی برهان خلف، از نتیجه شروع کردن و به مسائل و نتایج اصلی و کلی رسیدن، در روشن کردن حقیقت قوی تر عمل می کند.
به نام چپ و به کام راست: نمایشنامه یک عروج و سقوط!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2015/07/blog-post_18.html

اعتصابگران و معترضان به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت یونان روز پنجشنبه در آتن…

No comments: