Tuesday, September 05, 2017

یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷


 گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷
درخواست تحقیق مستقل و همه جانبه در باره کشتارسال ۶۷  توسط گزارشگر ویژه را که برای اولین بار  در سطح
 سازمان ملل مطرح می شود، باوجودآن که در خواست تحقیق مستقل و همه جانبه توسط یک رژیم به غایت مستبدی که خود به دست به جنایت و پوشاندن آن کرده  امری شدنی نیست، اما بدلیل واردآوردن فشار متمرکز تر بر رژیم  و نیز بدلیل  مطرح 
کردن این جنایت در مقیاس جهانی، آن را می توان گامی مهم  و رو به جلو دانست
 در  جهت کانونی کردن و عطف توجه به جنایت هولناک تابستان ۶۷ توسط مجامع بین الملل و در  راستای زمینه سازی لازم 
برای رسیدگی و محکوم و محاکمه کردن جنایتکاران در  یک دادگاه بیطرف بین المللی . آن هم در شرایطی که رژیم سعی می کند آن را  مشمول مرورزمان و فراموشی کند و حتی د ر تازه ترین تلاش مذبوحانه چنان که عفوبین الملل اعلام و اعتراض کرده است این روزها در اهواز مشغول محو آثارباقی مانده گورهای اعدام شدگان سرپائی در آن جاست. این دستاورد البته در وهله نخست مدیون تلاش های ارزنده، پر ثمر وبی وقفه سالیان درازخانواده های جان باختگان و فعالین سیاسی و اجتماعی است، اما علاوه برآن اعترافات و واکنش های یکی دوسال اخیربرخی دست اندرکاران رژیم که خود ناشی از همان فعالیت های داخلی و بین المللی بوده است، و از جمله به روی صحنه آمدن رئیسی به عنوان یکی از جنایتکاران در مقام کاندیدریاست جمهوری، درمطرح شدن آن در سطح سازمان ملل بی تاثیر نبود. وزارت خارجه ایران با نگرانی از این گزارش گزارشگرویژه اعلام داشت که دولت ایران این گزارشکر را برسمیت نمی شناسد....
این دستاورد البته در وهله نخست مدیون تلاش های ارزنده، پر ثمر، بی وقفه سالیان درازخانواده های جان باختگان و 
فعالین سیاسی و اجتماعی است، اما علاوه برآن اعترافات و واکنش های یکی دوسال اخیربرخی دست اندرکاران رژیم که خود ناشی از همان فعالیت های داخلی و بین المللی بوده است، و از جمله به روی صحنه آمدن رئیسی به عنوان یکی از جنایتکاران در مقام کاندیدریاست جمهوری، درمطرح شدن آن در سطح سازمان ملل بی تاثیر نبود. وزارت خارجه ایران با نگرانی از این گزارش گزارشگرویژه اعلام داشت که دولت ایران این گزارشکر را برسمیت نمی شناسد و بی تردید تلاش های زیادی را برای مقابله با برسمیت شناخته شدن این گزارش به عمل خواهد آورد که باتوجه به انزوای رژیم در بعدجهانی بعیداست بتواند موفق شود... گرچه نباید از اهمیت بسیج افکارعمومی در پیشبردموفقیت آمیز آن غافل بود.
اما باید افزود که ارائه این گزارش به سازمان ملل تا کنون آن گونه که لازم بوده و هست متاسفانه در رسانه های بزرگ و حتی درسطح اپوزیسیون بازتاب لازم را نیافته است که ضروری است هرچه زودتر حساسیت عمومی نسبت به آن جلب شده و جای شایسته خود را بگیرد

https://www.radiozamaneh.com/357450

  عفوبین الملل خواستارتوقف فوری گورجمعی اعدام شدگان سال  67 در اهواز شد
http://www.bbc.com/persian/iran-41155712

گزارش دویچه بله

No comments: