Monday, January 15, 2018

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او! و یک تاکتیک موفق

فرارشاهرودی و دروغ بزرگ او!
در خبرها آمده بود که هاشمی شاهرودی پس از فرارش از آلمان در مصاحبه ای اعتراض کنندگان خارج کشور را به سلطنت طلبان نسبت داده است. گرچه ادعای جانشین محتمل خامنه ای با تمامی فیلم ها و عکس ها و گفتگوهای منتشرشده پیرامون تظاهرات و از جمله جلوی بیمارستانی که در آن بستری شده بود، نشان دهنده آن است  که چپ ها مبتکرآن بوده اند در تناقض آشکارقراردارد؛ اما با سناریوی کلی رژیم درموردانتساب اعتراضات گسترده اخیر به سلطنت طلبان و مجاهدین خوانائي دارد.

در همین رابطه: فرارشاهرودی، یک تاکتیک موفق و چندنکته:   
نخست آن که نشان داد سران بلندمقام رژیم با همه تظاهربه قدرتی که می کنند وقتی جرئت نمایند پایشان را به بیرون از کشوربگذارند، گرچه این مورد بشکل مخفیانه صورت گرفته بود، در صورت تحرک مناسب چپ و اپوزیسیون، تا چه حد در خارج کشور شکننده هستند و بزدل. در نطر بگیریم که اگر شاهرودی بیماری اش اجازه بدهد محتمل ترین جانشین خامنه ای محسوب می شود، آنگاه اهمیت این سرشکستگی که ابعادجهانی یافت بیشتر می شود و پرونده وی از هم اکنون نشانه گذاری شده است. بخصوص اگر روندپیگیری محاکمه وی به اتهام جنایت هایش ادامه پیداکند. البته از کینه شدیدی که رژیم از چپ به دل خواهد گرفت نباید غافل بود.
 دوم آن که فضای تبلیغاتی خارج از کشور را در انطباق با تحولات داخل باید بطورکلی و در و جه غالب از دست سخنگویان و آژیاتورها و آوازه گران معطوف به رژیم، اعم از هردو جناح و همراه با رسانه هائی که آن ها را قرق کرده اند بیرون کشید. این هدف مبارزاتی بسیار مهمی است که در برابراپوزیسیون دموکرات خارج از کشور و مشخصا چپ ها قراردارد که با گام های اثباتی و حضورسیاسی ملموس می توان انجام داد و نه با خشم کور و یا انفرادگرائی، و اگر در نظربگیریم که در داخل هم به تدریج و ب8درجاتی شاهدبرآمدنسبی چپ هستیم آن گاه اهمیت حضورچپ در جبهه خارج از کشور و هم افزائی داخل و خارج بیشتر می شود. البته رشدجنبش اعتراضی داخل کشور و نقش آن در تقویت روحیه و همیستگی نیروهای خارج از کشور را نمی توان منکرشد. مهم پیوندمتقابل آن هاست بویژه با توجه به چشم اندارتشدیدبحران های گوناگونی که رژیم ایران هم اکنون با آن ها دست بگریبان است.
 سوم، یک تاکتیک موفق و درس آموزی بود. نقش چپ ها در حرکت اخیر که بازتاب وسیع داخلی و جهانی هم داشت در مجموع از اول تا لحظه فرار در خور و برجسته بود و بیانگرآن است که با اتخاذتاکتیک های سنجیده و ترکیبی از اکسیون و ابزارهای حقوقی و در همگرائی گرایش های مختلف می توان نقش آفرینی کرد و حضوررسانه ای هم داشت. اما مهم است که از بهره برداری های گروهی و فرقه ای که سم مهلکی برای تاکتیک های دارای بردموثر و بسیج نیرو است پرهیز کرد و نشان داد که چپ با بلوغ خود از مدارخودبینی و گروه گرائی گذرکرده است و به عمل سیاسی و اقدام های فراگروهی می اندیشد.
 چهارم آن که در جهان کنونی هیج کشوری نمی تواند از مراوده با دیگرکشورها و بویزه کشورهای پیشرفته تر بی نیازباشد. جمهوری اسلامی هم برای حل بحران ها و نیازها و ماندگاری خود به امکانات خارج از کشور و گسترش مراوده نیازدارد و همین با توجه به جنایت های که صورت داده و می دهد پاشنه آشیل او را تشکیل می دهد. البته ورودشاهرودی به آلمان بدون همکاری دولت آلمان نمی توانست صورت گیرد کما این که فراراو هم بدون آن نمی توانست. بهرحال نشان دهنده شکنندگی و پاشنه آشیل در هردوسواست که می توان از آن اگر که به شکل معقول و سنجیده ای عمل شود بهره گرفت و گرنه به ضدخودتبدیل می شود و قدرت بسیج اش را از دست می دهد.


No comments: