Sunday, March 15, 2020

تلاش مذبوحانه سایت کلمه برای جلوگیری از اسقاط افیون مذهب

تلاش مذبوحانه سایت کلمه (ارگان باصطلاح اصلاح طلبان سبز) برای جلوگیری از اسقاط افیون مذهب ( و اسلام سیاسی)!

درحالی که بایدها و  مقدسات الهیات شیعه و فقه جفعری و اماکن و مناسک نهادینه شده مذهبی در مواجهه با ویروس کرونا به  زلزله افتاده و متولیان و دکانداران دین را با بحران و ترس وافری مواجه ساخته است، و خامنه ای هم این روزها مشغول راست و ریس کردن این الهیات برای کفن و دفن فاجعه کشتارکرونائی رژیم است، سایت کلمه برای نجات این دکان پر رونق نظام اسلامی به تکاپو افتاده و با فراربه جلو مدعی شده است که گسترش این ویروس به سکولارها هم مهرابطال زده است! 

دلیل آن هم اظهارنظربرخی از روحانیون و دین داران مخالف متجران در موردآن است و البته در حقیقت ترس از زیرضرب قرارگرفتن افیون مذهب توسط جامعه و بی اعتبارشدن جدی یکی از یایه های برپادارنده حکومت اسلامی . ملانصرالدین مدعی بود که مرکزعالم از جائی می گذرد که او ایستاده است. داستان مدافعان این سایت هم از آن جمله است. برای آن ها مرکزعالم در جائی قراردارد که آن را بازگشت به دوران طلائی خمینی و اجرای بی تنازل قانون اساسی می خوانند. این قبله گاه سیاسی آن ها را تشکیل می دهد و این در حالی است که بنیادهمه فجایع و فلاکت کنونی اساسا در همان زمان خمینی بنانهاده شده است.

تنها به عنوان یک نمونه : 
 میرسلیم که خود یکی از اصول گرایان باصطلاح ذوب شده و پاکدست و وفادار محسوب می شود که اخیرا هم به یمن مهندسی همه جانبه انتخابات یک جناحی به نمایندگی مجلس یازدهم منصوب شده و لابد برای مقاصدسیاسی خاص خود، دست به افشاگری در مورداعدام های صادق خلخالی زده و این که او چگونه بدون رعایت موازین و دقت لازم چشم بسته اعدام می کرده و می گفته است که اگر کسی هم اشتباهی اعدام شده باشد (باکی نیست) در آن دنیا آمرزیده می شود و حتی اعنوان و انصاراو با انداختن بسته های موادمخدر به منازل کسانی که می خواستند شکار و نابودشان کنند، باین بهانه بخانه آن ها هجوم می بردند. خلخالی در برابراین پرسش که آیا در اعدام زیاده روی نکرده است پاسخ می داده است که برعکس باید بیشتر از این ها اعدام می کرد!. 

نباید فراموش کرد که این جلاد اولین قاضی برگزیده و صاحب اختیارکامل از سوی شخص خمینی و مستظهر به حمایت او بود و حتی نه فقط پشتیبانی بلکه بطورضمنی این نظر خمینی را که جرم آن ها مشهوداست و نیازی به محاکمه ندارند را پشتوانه حکم های سرپائی و سریع خود در موردمتهمان قرار می دهد (همان گونه که به نوعی دیگر این فتوا در کشتارتابستان سیاه هم مبنای حکم سرپائی و ضربتی هیأت مرگ برگزیده او قرارگرفت).  در موردخلخالی آش انقدر شور می شود که برخی از حامیان دیرین خمینی، مثل مهدی عراقی و امثال او، بدلیل تعدادزیاد و بازتاب منفی این گونه اعدام ها در صبحدم عروج رژیم به قدرت سیاسی بویژه بربام مدرسه رفاه نزد خمینی می روند تا نگرانی محتاطانه خود را پیرادمون آن ابرازکنند و از جمله خواهان اعدام آن ها در جای دیگری می شوند. البته آن ها  خود را به «کوری» می زنند تا نبینند که از قضا خمینی آگاهانه و به قصد، آدمی نامتعادل مثل خلخالی را به آن منصب برگمارده است تا دقیقا با آغازترمیدور،حکومت تازه برمسندقدرت نشسته، پایه های قدرت خود را محکم کند. چنان که در پاسخ به باصطلاح  نگرانی آن ها، از خلخالی می خواهد که عده ای را در بام رفاه و بقیه را در قصر اعدام کند! 
منابع: 
شکست سکولاراندیشان و...
میرسلیم: خلخالی برای اعدام ها عجله داشت و موادمخدر....

هم چنین در این مورد می توانید به دومطلب زیرنگاه کنید: 
بازگوئی خاطرات به شيوه ابراهيم يزدی:
ابراهيم يزدی و ماجرای اعدام هويدا
چهل سال حمایت و چهل سال فراراز نقدعملکرد!

No comments: