Thursday, January 02, 2014

9 دی، روحانی و خشم حامیان

سخنانی که حتی خشم حامیان روحانی را هم درآورد!

رویکرد روحانی نسبت به 9 دی و همنوائی اش با  ُکراصول گرایان درمحکوم کردن فتنه و ستایش از حماسه خودخوانده 9 دی گرچه با وجد و استقبال باندهای اصول گرایان مواجه گشت، اما خشم شماری از حامیان پرو پاقرص روحانی را هم در آورده است.
 این موضوع گیری روحانی درحالی است که جناح راست و فرماندهان سپاه این روزها حتی از تهدید و بازداشت ضمنی رفسنجانی و خاتمی نیز فروگرازی نکرده اند. موضعی که ضمن استقبال باندهای حاکم واکنش کسانی چون صادق زیباکلام و یا مرتضی کاظمیان را هم در آورده است. سایت کلمه نیز به انتقاد از این سخنان پرداخته و به طنر از شورشدن بیش ازاندازه آش تدبیرروحانی سخن گفته است!* البته برکسی نباید پوشیده باشد که روحانی چنین رویکردی را در مورد جنبش دانشجوئی- مردمی 78 نیزانتخاب کرده بود. در اتخاذ این رویکرد هم او تنها نبوده و برخی اعضای کابینه اش نظیروزیراطلاعات و دفاع  صراحتا مواضعی حتی تندتر از او اتخاذ کرده اند.
شروع این انتقادها به روحانی به موازات تشدیدفشارجناح راست اعم از مجلس و نهادهای نظامی و خطباء و رسانه های وابسته به آنها به برخی سیاست های های دولت و برخی وزراء روحانی نشاندهنده آن است که حتی این حامیان نیز دریافته اند که خطرآن وجود دارد که دولت "تدبیرو امید" بدون فشار از بیرون به سهولت تسلیم جناح راست و فاشیستی ترنظام گردد. هم چنین این انتقادات نشان دهنده این احساس است که هرگونه امتیازبه جناح بازنده جزتیزترکردن دندان و حریص ترکردن گرسنگان قدرت مطلقه حاصلی نخواهد داشت. آیا "بهاردولت تدبیرو آمید" بهمین زودی درهمان چندماهه اول رو به خزان می رود؟ اگر امرفقط منوط به اراده یک جانبه حاکمیت باشد بی گمان راهبرد آنها گشایش نسبی قفل های خارج به همراه انسداد فضای داخلی است و اساسا بهاری قرارنبوده و قرارنیست وجود داشته باشد.
پیش از این منتقدین علی مطهری از اصول گرایان منتقد این خطرنرمش در برابرجناح حار را احساس کرده و درسخنانی تند خواهان درهم شکستن سکوت دربرابرتعرض آنهاشده بود و قوه قضائیه را نیز آلت دست آنها خطاب کرده بود. این موضع گیری تند خشم اصول گرایان و فاشیست ها را درآورده و وی  را تهدید به تشکیل پرونده و بازداشت کردند.
بهرحال میزان شتاب و تعرض جناح بازنده "انتخابات" دقیقا تابعی است از میزان مقاومت جامعه در برابر حاکمیت و میزان فشاری که از جانب جامعه  به دولت وارد شود.
صادق زیباکلام  که نهادهای امنیتی و چماقداران چندین سخنرانی و نشست وی را بهم زدند، در آخرین اظهارات خود از روحانی به عنوان یک حقوقدان نظرش را در مورد قانونی بودن زندانیان سیاسی و حصرپرسیده است. طرح این سوال در سطح افکارعمومی از این جهت واجداهمیت است که همه بیادداریم که روحانی از جمله با تکیه برهمین واژه و قراردادن آن دربرابررفتارسرهنگ منشانه کاندیداهای مدنظر راست و فاشیستی توانست فضای تبلیغات انتخاباتی را بسودخود بگرداند. اکنون او باید دربرابرافکارعمومی به عنوان حقوق دادن به این نوع سوالات پاسخ دهد.
اگر رأی دهندگان درانتخابات 88 با وقوع تقلب خواهان پس گرفتن رأی خود شدند، اکنون نیز باید از ملاخورشدن رأی به تدبیرو امید و انداخته شدن آنها به سطل آشغال ممانعت کنند. رأیی که توسط رأی دهندگان بطورفعال حفاظت نشود، بی تردید ملاخورخواهد شد. جناح حاکم هم ضمن بهره گیری از مشروعیت ناشی از آن رأی اکنون خیزبلندی را برای ریختن آنها به سطل اشغال برداشته است. بدیهی است که بدون مقاومت و اعتراض و فشاراین آنها خواهند بود که شرایط خود را بطوریک جانبه دیکته خواهند کرد.
*- 


No comments: