Friday, January 10, 2014

!نگاهی کوتاه برنکات اصلی سخنان خامنه ای

خامنه ی و سیاست هم به نعل و هم به میخ!

خامنه ای و تاکتیک کوبیدن هم به نعل  و هم به میخ !خامنه ای در تازه ترین سخنان خود از یکسو به دفاع از مذاکرات هسته ای پرداخت و حتی آن را به شیوه ادبیات مرسوم خود واجدبرکات هم دانست. او گفت: 
«ما قبلاً هم اعلام کرده بودیم که نظام جمهوری اسلامی ایران، در موضوعات خاصی که مصلحت بداند، با این شیطان، برای رفع شرَ او و حل مشکل،  مذاکره خواهد کرد. مذاکرات اخیر، هم دشمنی امریکا را نشان داد و هم ناتوانی آنها را. البته ممکن است هر دشمنی ناچار به عقب نشینی شود ولی نباید از دشمن و جبهه دشمن غافل شد و نباید لبخند دشمن را جدی گرفت و فریفته آن شد. هیچ شکی در حضور فعالانه در عرصه خارجی و بین المللی نیست، اما باید امید ما به پشتیبانی و کمک الهی و نیروی داخلی ملت و کشور باشد و همین نگاه است که کشور را بیمه خواهد کرد.»
از سوی دیگرکوشید که بجای استفاده از اصطلاح تاکتتیک نرمش قهرمانه، از اصطلاح مذاکره با شیطان برای کاستن از شرآن بهره گیرد. و درهمین رابطه به شیوه خاص خود کوشید که  با اشاره به  تلاش های  جناح تندرو در آمریکا که خواهان حفظ شمشیرتحریم برسرمذاکرات هستند و براین نظرند که دولت ایران زیرفشارتحریم ها تن به مذاکره و عقب نشینی داده است، را  خنثی کند.  از همین اظهارداشت که  از قبل هم اعلام کرده بودیم که حول موضوعات مشخص حاضربه مذاکره هستیم و ملت ایران کسی نیست که زیرفشاردست هایش را بالاببرد.
«وقتی دشمن با ملتی مصمم و مقاوم مواجه می شود، چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت و این تصور که ملت ایران به دلیل فشار تحریم ها به پای میز مذاکره آمده، یک اشتباه محض است و ملت ایران این اشتباه دشمنان را به هم خواهد زد»
درحالی که درسخنرانی های قبلی او از عدم امید نسبت به نتایج مذاکرات  و بدبین بودن خود سخن می گفت این بارحتی از امکان عقب نشینی دشمن سخن به میان آورد:
«البته ممکن است هر دشمنی ناچار به عقب نشینی شود ولی نباید از دشمن و جبهه دشمن غافل شد و نباید لبخند دشمن را جدی گرفت و فریفته آن شد»
بخش دیگری از سخنان خامنه ای زدن نعل وارونه بود. وی  ضمن حمله به ادعاهای حقوق بشری آمریکائی ها و دولت های غربی نشان داد که  که تأکید اساسی اش  پیرامون مذاکرات موضوعی  در اصل نگرانی وی  از پرداختن دولت های غربی به وضعیت  حقوق بشر  و مسائل مربوط به حوزه دموکراسی و سرکوب درایران است که البته ورود به آن از نظرحاکمیت حوزه ممنوعه بشمارمی رود.
نکته دیگری که درسخنان خامنه ای مشهود بود تمرکزمحسوس او برانتقاد ازآمریکا بود. که این البته با گسترش نسبی مراودات اروپائیان با ایران بویژه دیدارهای اخیرهئیت پارلمانی و تماس برخی مقامات دیپلماتیک بی ارتباط نیست. از دیدارهئیت پارلمانی انگلیس به ریاست جک استرا و مخالفت وی تحریم ها که تلویحا به عنوان سیاست اتحادیه اروپا تلقی می شود. چنین رویکردی نشان می دهد که خامنه ای و رژیم ایران درصددبهره برداری از این اختلافات است.
علاوه براین ها، وجود برخی تغییرات در فرمول بندی و تأکیدات خامنه ای را باید بخشا ناشی از مشکلاتی دانست که درطی این مدت دولت  آمریکا درمنطقه از جمله درسوریه و بحران ترکیه و مصرو یا تقابل سیاست های آمریکا و متحدین منطقه اش چون عربستان و اسرائیل و امارات با آن دست بگریبان است.  شکاف های درونی درخود آمریکا هم مزید برعلت است که زمامداران حاکم برایران را باین باوررسانده که  گویا چرخش توازن نیرو درسطح داخلی و منطقه ای درجهت تضعیف سیاست های آمریکا تغییراتی کرده است. مسأله بحث و گفتگو و اختلاف در صفوف قدرت های بزرگ پیرامون دعوت ایران به ژنو2 که هیئت پارلمانی انگلیس و روسیه و دبیرکل سازمان ملل هم از آن دفاع کرده اند نمونه ای ازین نوع تغییرات است. و بالاخره باید به هدف دیگر این سخنان که تقویت موقعیت چانه زنی ایران در مذاکرات جاری در ژنوبین ایران و5 قدرت بزرگ جهانی اشاره کرد.
البته خامنه ای مثل همیشه سعی کرده است که ضعف خود و تن دادن به مذاکره با دشمن و عقب نشینی خود وواقعیت بحران های چندوجهی و کمرشکن نظام  را که  بویژه در طی چند سال گذشته به اوج خودرسید، با لفاظی های میان تهی و دهن پرکنی چون عقب نشینی دشمنان لاپوشانی کند.
اما از خلال کل سخنان او معلوم است  که نظر و امید وی نسبت به ادامه مذاکره و نتایج محتمل آن و لاجرم تداوم این مذاکرات برای اجرائی کردن آن بیشترشده است، درعین حال که او و رژیمش سعی می کنند که از تحولات منطقه و جهان درجهت بهبود قدرت چانه زنی خود بهره گیرند. درمورد آمریکاهم  کارشکنی جناح مخالف اوباما و خنثی کردن آن اساسا مورد توجه او بوده است. او درعین حال کوشید که با تغییرنعبییر نرمش قهرمانه از مذاکره با شیطان بزرگ که از آن تعبیر عقب نشنیی و خوردن جام زهر احساس می شده است، به تعبیرمذاکره باشیطان بزرگ برای دفع شر، باصطلاح  ازسوء استفاده دشمنان جلوگیری کند  و به امت حزب اله و سینه چاکان خود قوت قلب بدهد که بله ما درحال پیشروی هستیم و دشمنان درحال عقب نشینی!

No comments: