Sunday, July 08, 2018

مذاکرات هسته ای و تفنگ خالی رژیم

مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام و تفنگ خالی رژیم! 
 همه می دانند که تهدیدایران به خروج از برجام و یا قطع مجاری صدورنفت از خلیج فارس و امثال آن توخالی است و هم چون تفنگی بدون خشاب اشت که با کشیدن ماشه هیبتش می ریزد... با این وجود اروپا نیاز به حفظ آن دارد، چون که از یکسو نگران به پی آمدهای ناامیدی رژیم ایران از برجام و تاثیرات اجتناب ناپذیرآن در تشدیدبحران منطقه ای و دامن زدن به گسترش رقابت هسته ای و بویژه ابعاد مهاجرت .. است که قبل از همه اروپا با پی آمدهای آن دست بگریبان است، 
و از سوی دیگربدلیل رقابت های جهانی و مقابله با یک جانبه گرائی آمریکا و جنگ تجاری که ترامپ در حال برافروختن آتش آن است باعث شده تا اتحادیه اروپا مانع از دفن لاشه نیمه جان برجام شود و سعی کند که راهی (یا بهتراست بگوئیم کوره راهی) برای تنفس رژیم ایران فراهم کند ( برای فروش نفت و امکان بازگشت ارزها و مراودات بانکی) و در عین حال غرب و اروپا مایل هم نیستند که با فشارهای ترامپ تهران خود را به طورکامل به آغوش چین و روسیه بیاندازد. با این همه این حمایت ها هم حداقلی است و هم غیرمشروظ نیست  و لو آن که توافق حول این شروط به طورضمنی صورت پذیرفته باشد و سعی کنند که حول آن ها سروصدا راه نیاندازند (نظیر تصویب مصوبات پول شوئی و اف ان اس اف و یا تعدیل و تغییراتی در سیاست های منطقه ای و توسعه موشکی، که به معنی تغییررفتاررژیم ونوشیدن جام زهراست)... از این منظر با وجوداختلاف اروپا با ترامپ در شیوه برخورد با ایران، اما فشاربیرونی ترامپ و درونی اروپا می توانند به نوعی به در نقطه ای به هم برسند و زنگوله را به گردن حکومت اسلامی بیاندازند و مسیری برای گشودن باب مذاکرات حول همه مسائل بگشایند. تا این جا ظزیف همین وعده ها و امتیازات را جدی و ارزنده دانسته و تنها نگرانی اشان عدم اجرای این تعهدات در عمل و زیرفشارآمریکاست، خطری که با معامله در سطح بالاتر بین رقبای جهانی به هیچ وجه منتفی نیست و خود رژیم هم می داند قدرت چانه زنی محدودی دارد و تضمینی برای اجرای آن وعده ها وجود ندارد و بهمین دلیل تمام تلاش های خود را بکارگرفته اند که حول چگونگی اجرائی کردن آن به چانی زنی های بیشتری به پردازند. در واقع ظریف و دولت از چهارچوب همین وعده ها و توافق ها راضی بنظر می رسند گرچه برای محکم کاری و داشتن پشتوانه محکم ظریف گفته است این بسته را به گوش مقامات مسول می رساند و نصمیم نهائی را رهبری نظام خواهدگرفت.... درحقیقت اروپا پروسه تهیه بسته نجات را با حضور نمایندگان ایران و همکاری آن ها گرفته است اما رژیم بدلیل نگرانی از معاملات پشت پرده آن را به تصمیم نظام مشروط کرده اند... در واقع رژیم با وفوف به وضعیت ضعیف و شکننده ای که در آن قرارگرفته است سعی می کند که با خرید زمان و گشودن راهی برای تنفس راهی برای گشایش و کنترل بحران های همزمان خود بیابد و اروپائی ها هم به نوبه خود به فکرآنند که زنگوله تغییررفتار را به هرنحوی شده به گردن رژیم بیاندازند! این که رژیم تغییررفتارهای حداقللی از خود نشان بدهد و این که با تغییررفتارمحودخود بتواند از پس بحران ها برآید، گرچه به عنوان بخشی از واکنش های مربوط به غریزه بقاء غیر محمتمل نیست، اما این که بتواند بقاء‌رژیم را تضمین کند به توجه به شکاف اصلی یعنی شکاف پرنشدنی رژیم و مردم بعیداست بتواند کارسازباشد.

فرجام تعهدات برجامی

No comments: