Monday, September 02, 2019

مناظره پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن

در برنامه گفتگوهای سیاسی ، علی دماوندی با تقی روزبه و مجید دارابیگی در باره چپ، نقش و جایگاه و وظایف آن گفتگو کرده است. چرایی شکست ها و ناکامی های چپ ایران وجهان، درسهای آن و راههای برون رفت از موقعیت کنونی ، واقداماتی که بتواند به انسجام واتحاد نیروی چپ و سوسیالیست یاری رساند، موضوع بحث این هفته است ..

No comments: