Friday, October 25, 2019

پروژه آمد نیوز وربودن روح الله زم: اهداف ،پیامدها ونتایج

پروژه آمد نیوز وربودن روح الله زم: اهداف ،پیامدها ونتایج

ربودن روح الله زم ، دلایل صعود وسقوط پروژه های « آمدنیوز«ی درگستره سیاست حاکم در ایران، پیامدها و اهداف این پروژه و پایان آن،
ودر پایان در رابطه با بحران هسته ای -منطقه ای وتهدیدها و پیامدهای اجرای احتمالی دور چهارم کاهش تعهدات رژیم اسلامی وآینده برجام

No comments: